Enterprise Resource Planning (ERP)
20,000,000 ₫ 20,000,000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý tài sản (ASM)
20,000,000 ₫ 20,000,000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý nhân sự (HRM)
20,000,000 ₫ 20,000,000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
20,000,000 ₫ 20,000,000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý hàng hóa (GDM)
20,000,000 ₫ 20,000,000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý sản xuất (MFM)
20,000,000 ₫ 20,000,000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý tài chính - kế toán (FAM)
10,000,000 ₫ 10,000,000 ₫ 10000000.0 VND
Website - ERP
15,000,000 ₫ 15,000,000 ₫ 15000000.0 VND